fbpx

Beställningsvillkor

Allmänna villkor vid beställning via autogruppensyd.se för dig som konsument

 

1.   Allmänt om Autogruppen

1.1.   Autogruppensyd.se (”Hemsidan”) är en tjänst för beställning av bilar.

(”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Autogruppen AB, org.nr 556083-5778, med adress Porfyrvägen 11, 224 78 Lund. 

1.2.   Samtliga fordon som presenteras på Hemsidan leasas till de avgifter och för de tidsperioder som anges på Hemsidan. Övriga leasingvillkor framgår av leasingavtal som tillhandahålls av Leasinggivaren Autogruppen (se definition under punkten 2.1 nedan), samt av de allmänna villkoren för privatleasing som finns att läsa här.

1.3.   Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för din användning av Tjänsten som tillhandahålls på Hemsidan. Genom att lägga en beställning på Hemsidan och signera beställningen, accepterar du att vara bunden av den vid var tid gällande versionen av dessa Villkor.

 

2.  Om beställning via Autogruppensyd.se

2.1.   Lagd beställning på Hemsidan utgör inte något avtal om leasing eller köp av det fordon som beställts. Efter att du har lagt din beställning, kommer en kreditprövning att genomföras av vår finansiella samarbetspartner (”Leasinggivaren”). Om Leasinggivaren efter genomförd kreditprövning ger sitt godkännande, och bekräftat detta till dig, sker leverans av det fordon du beställt i enlighet med punkten 3.2.

2.2.   När ditt beställda fordon har levererats till det utlämningsställe som du har valt

(”Utlämningsstället”), kontaktas du på det telefonnummer eller den e-postadress som du har angivit i samband med beställningen. Leasingavtalet avseende fordonet ingås med Leasinggivaren i samband med att du hämtar fordonet på Utlämningsstället.

2.3.   Din beställning av fordon på Hemsidan, liksom leveransen av fordonet till Utlämningsstället, sker, med den begränsning som framgår av avbeställningsreglerna i punkten 5, utan kostnad för dig.

2.4.   Genom att lägga en beställning på Hemsidan intygar du att de uppgifter du angivit i samband med beställningen är fullständiga och korrekta.

 

3.  Leveransvillkor

3.1.   Din beställning bekräftas efter det att Leasegivarens kreditprövning har genomförts med godkänt resultat. Sådan bekräftelse skickas per e-post till den adress som du har angivit i samband med beställningen.

3.2.   Leverans av det beställda fordonet till Utlämningsstället sker normalt inom 2-3 veckor* från det att  har skickat bekräftelse till dig i enlighet med punkten 3.1. Leveranstiderna kan emellertid variera beroende på de val du gjort såvitt avser fordon, färg, tillbehör m.m, och just din leveranstid framgår av nämnda bekräftelse.

*Baserat på att beställd bil är en lagerbil. Vid övrig beställning är leveranstiden individuell vilken kommer att framgå i specifik orderbekräftelse.

 

4.   Ångerrätt

4.1.   Som beställare på Hemsidan har du i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att inom 14 dagar från det att din beställning bekräftats enligt punkten 3.1 utnyttja din ångerrätt och således ångra din beställning utan angivande av skäl.

4.2.   Om du vill utnyttja ångerrätten ber vi dig att meddela detta genom att skicka ett e- postmeddelande till: info@autogruppensyd.se. Meddelandet ska innehålla ditt namn, din adress och personnummer. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som finns på konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se

4.3.   Om du utnyttjar ångerrätten inom 14-dagarsfristen som anges i punkten 4.1, är du inte skyldig att ersätta Autogruppen för de kostnader som uppstått med anledning av att du utövat din ångerrätt.

 

5.   Avbeställning

5.1.   Om du avbokar din beställning efter det att ångerrättsperioden enligt punkten 4.1 har löpt ut men före det att du ingått leasingavtal med Leasinggivaren, ska du betala en avgift för de kostnader för arbetet med iordningställande av det beställda fordonet. Storleken på det belopp som du ska betala beror på vilka moment i leveransprocessen som har kunnat fullföljas när avbeställningen görs. Avgiften kommer därför att uppgå till summan av de avgifter för respektive moment som anges i följande lista:

  Administration för planering av leverans 750 kr

  Montering av motorvärmare 2.500 kr

  Montering av dragkrok 5.000 kr

  Leveransservice 3.000 kr

 

6.   Användargränssnitt, tillgänglighet och tekniska fel

6.1.   Hemsidan är anpassad för att användas med webbläsare Microsoft Internet Explorer 11 för PC, Chrome v54 för PC/Mac och Safari v10 för Mac samt den vid var tid senaste versionen av Safari för iOS respektive Chrome för Android. Autogruppen kan tyvärr inte garantera funktion med äldre versioner av eller andra webbläsare än de som anges ovan.

6.2.   Autogruppen gör sitt bästa för att Hemsidan ska vara tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Autogruppen förbehåller sig dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Hemsidan för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara.

6.3.   Hemsidan görs tillgänglig för dig via internet. Vi kan inte garantera att Hemsidan, eller uppkopplingen till den, är felfri, avbrottsfri, störningsfri, virusfri etc. Autogruppen tar därför inte något ansvar för eventuella problem att nå Hemsidan eller fel som besöket på Hemsidan kan orsaka din hård- eller mjukvara. Vidare ansvarar Autogruppen inte för fel beträffande de leasingvillkor som står angivna på Hemsidan, oavsett anledning till felet.

7.  Personuppgiftsbehandling och cookies

7.1.   Autogruppen och Leasinggivaren kommer var och en och i vissa fall gemensamt att behandla de personuppgifter som återfinns i din beställning och som har samband med dessa Villkor, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och relevanta uppgifter för

7.2.   Autogruppen och/eller Leasinggivaren kommer att använda dina personuppgifter bland annat för att kontakta dig, bl.a. via e-post och sms, i samband med aktiviteter, erbjudanden, produktlanseringar och annan liknande direktmarknadsföring. Den lagliga grunden för denna behandling är Autogruppen och/eller Leasinggivarens berättigade intresse av att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information. Du har emellertid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

7.3.   Personuppgifterna kommer att behandlas av Autogruppen och Leasinggivaren så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig samt den ytterligare tid som krävs enligt lag eller avtal.

7.4.   För information om användningen av cookies på Hemsidan, se vår Cookiepolicy.

 

8.   Ändringar

8.1.   Ändringar eller tillägg till dessa Villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på Hemsidan. Ändring av Villkor som publiceras efter det att du lagt din beställning tillämpas inte på den beställningen.

8.2.   Autogruppen äger alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

9.  Tvister

9.1.   Tvist med anledning av dessa Villkor eller din användning av Hemsidan ska slutligt avgöras av svensk domstol. Tvister bör dock primärt lösas i samförstånd mellan dig och Autogruppen.